Új Széchenyi Hitel Program

 

 

AZ ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM KERETÉBEN A HITELKÉRELMEK BEFOGADÁSA A KAVOSZ VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSI ZRT-NÉL LEZÁRULT. 

 

 
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (továbbiakban: Társaság) tájékoztatója
az Új Széchenyi Hitel Programokról
(Új Széchenyi Forgóeszközhitel és Új Széchenyi Beruházási Hitel)
 

Az Új Széchenyi Beruházási Hitel főbb paraméterei:

A hitel összege: minimum 300 ezer, maximum 50 millió Ft.
Elvárt önerő: a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a.
Futamidő: minimum 13, maximum 120 hónap
Rendelkezésre tartási idő / türelmi idő: A Társaság a szerződéskötés dátumához képest maximum 24 hónap türelmi időt, illetve 12 hónap rendelkezésre tartási időt biztosíthat.

A kölcsön célja/támogatható projektek:

 • Immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérlet infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése és/vagy
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz vagy meglévő tevékenység fejlesztéshez, erősítéshez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is azzal, hogy

Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a folyósított teljes hitelösszeg 30%-át.

 

Az Új Széchenyi Forgóeszközhitel főbb paraméterei:

A hitel összege: minimum 1, maximum 50 millió Ft.
Elvárt önerő: a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a.
Futamidő: minimum 13, maximum 36 hónap
Rendelkezésre tartási idő / türelmi idő: a hitelszerződés aláírásától számított maximum 3 hónap. Forgóeszközhitel esetén nincs türelmi idő.

A kölcsön célja/támogatható projektek:

A vállalkozás gazdasági tevékenységének elindításához vagy a tevékenységbővítéshez szükséges alapvetően forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére irányuló finanszírozások.

Beruházási és Forgóeszköz hitel közös paraméterei: 

ÚSZH (GOP) Program keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint).

 

A támogatott projekt megvalósítását a Hitel folyósításától számított 60 napon belül meg kell kezdeni és Beruházási hitel esetén legkésőbb a Hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül, az egyedi Hitelszerződésben meghatározott időpontig be kell fejezni. A megvalósulást, forgóeszköz beszerzést annak befejezésekor, illetve teljesülésekor pénzügyi elszámolással igazolni szükséges.

 

 Igénybevevői kör:

Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, bejegyzett/nyilvántartott, a Bizottság 800/2008/EK rendelete szerinti Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet (együttesen: Vállalkozás).

 

Kizárt felhasználási célok:

 • a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozása;
 • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, ill. igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pld. kölcsön, pénzügyi lízing) finanszírozása;
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása, illetve
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlása, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozása;

>közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző „Egy és ugyanazon vállalkozás” részére teherszállító jármű megvásárlása.

Az igénybevétel főbb feltételei (részletesen lsd. USZH ÁSZF):

·„Egy és ugyanazon Vállalkozásnak” minősülő Vállalkozás három (tárgyév és a megelőző két) pénzügyi év vonatkozásában a Bizottság 1407/2013/EU rendeletében meghatározott összeghatár alatt részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban,

·>a hitelkérő Vállalkozásnak, ill. a hitelkérő egyéni vállalkozónak és az ügylet mögötti magánszemély készfizető kezesnek (természetes személyként) nem áll fenn lejárt, hitel-, kölcsön- vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása,

 • a Vállalkozás ellen nincs csőd-, felszámolási vagy végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás folyamatban,
 • a Vállalkozás ellen nincs végrehajtási eljárás folyamatban (kivéve, ha azt a NAV jegyeztette be és rendelkezésre áll a NAV határozata is a tartozás átütemezéséről),
 • a Vállalkozásnak nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • a Vállalkozás az alábbi tevékenységek egyikét sem folytatja főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02, 03),
 • a Vállalkozás az üzletszerű működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik,
 • építőipari kivitelezést folytató vállalkozás (TEAOR 4100 – TEAOR 4399), rendelkezik az MKIK-nál vezetett on-line nyilvántartás alapján érvényes kivitelezői nyilvántartási számmal,
 • a Vállalkozás nem végez kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet,
 • a Vállalkozás vezető tisztségviselő, ügyvezetői posztjában vagy a tulajdonosi körben nincs folyamatban el nem bírált változás,
 • a Vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvt.) foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,
 • a Vállalkozás megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeit szabályozó mindenkori hatályos jogszabályban, jelenleg 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ban meghatározott feltételeinek;
 • ha a hiteligénylést megelőző 6 hónapon belül nem került sor a Vállalkozás üzletrészeinek (részvény, törzsbetét, vagy egyéb tag által biztosított vagyoni hozzájárulás), vagy az ehhez kapcsolódó szavazati jognak legalább 50 %-nál nagyobb részét érintő tulajdonos-váltásra, kivéve ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása vagy családtagok közötti tulajdonrész-átruházás miatt került sor,
 • a Vállalkozás nem tartósan veszteséges (tartósan veszteségesnek tekintendő, ha a Vállalkozás szokásos vállalkozási eredménye mindkét utolsó lezárt évben kisebb, mint 0, vagy SZJA-s egyéni vállalkozók esetén, ha a vállalkozás mindkét utolsó lezárt évben veszteséges. (Fentiek értelmében ezen feltétel EVA-s/KATA-s vállalkozások esetén nem vizsgálandó ill. 2 lezárt éves múlttal nem rendelkező vállalkozások esetén sem.),

·a Vállalkozás felhatalmazza a Társaságot a hitelügylethez kapcsolódó banktitok/üzleti titok átadására az MV Zrt. számára,

 • a Vállalkozás, ill. annak tulajdonosai, ill. kezese(i) nem szerepel(nek) a Társaság belső tiltólistáján.

A kölcsön biztosítékai

 • Magánszemély készfizető kezességvállalása
 • Egyéb biztosíték ( pl.: ingó és ingatlan jelzálogjog, stb.)

Jelen dokumentum nem minősül ajánlatnak, csupán az ügyfelek tájékoztatását szolgálja. A tájékoztatás nem teljes körű, az Új Széchenyi Hitel Programok részletes paramétereit a vonatkozó Új Széchenyi Hitel Programok (Új Széchenyi Forgóeszközhitel és Új Széchenyi Beruházási Hitel) Általános Szerződési Feltételek, az Új Széchenyi Hitel Programok Hirdetmény, valamint Üzletszabályzatunk tartalmazza.